Subsidie groen economisch herstel

Vanuit de overheid is er de subsidieregeling “Investeren in groen-economische herstel” in werking getreden.  

U  kunt een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op:

A) Precisielandbouw en Smart farming

B) Digitalisering

C) Water, droogte, verzilting

D) Duurzame bedrijfsvoering

E) Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw

Enkele voorbeelden uit de lijst zijn:

 • Precisiebemesting met behulp van GPS (nr. A3)
 • Precisiegewasbescherming met behulp van GPS (nr. A4)
 • Digitale voorzieningen voor weidegang (nr. B1)
 • Opvang van bijvoorbeeld perssappen onder sleufsilo’s (onder nr. C3)
 • Stuwen (nr. C5)
 • Elektrische voertuigen gerichtop landbouwkundige activiteiten (nr. D1)
 • Investeringen in bovenwettelijke mestopslag (>7 maanden < 10 maanden) (nr. D5)
 • Potstallen (nr. D6)
 • Vergistingsinstallaties (nr. E1)
 • Werktuigen voor niet kerende, ondiepe bodembewerking/ecoploegen (nr. E3)
 • Zaaimachines voor vanggewas en groenbemester (E4)
 • Maalinstallatie/pletters voor verwerken enkelvoudig krachtvoer (E5)

Voor aanvullende informatie klik hier.

Subsidiepercentages

U krijgt subsidie over de totale investeringskosten die u maakt. U kunt voor 60% van de kosten subsidie krijgen. Er is ook een maximaal subsidiebedrag voor uw investeringen. Is er binnen uw landbouwbedrijf een bedrijfshoofd jonger dan 41 jaar? Dan kunt u misschien meer subsidie krijgen. Jonge landbouwers kunnen voor 75% van de kosten subsidie aanvragen. Dit kan ook als de andere bedrijfshoofden 41 jaar of ouder zijn.

Minimaal en maximaal subsidiebedrag

U vraagt voor uw investering minimaal € 25.000 subsidie aan. Er is geen minimaal subsidiebedrag als u werkt met een eenheidsprijs. U kunt maximaal € 150.000 aan subsidie krijgen. Vraagt u voor meer investeringen subsidie aan? Dan kunt u voor de investeringen samen dus maximaal € 150.000 aan subsidie krijgen.

De volledige lijst en omschrijvingen vindt u hier.

Neem bij vragen contact op met één van onze adviseurs.

Subsidie groen economisch herstel